Законы

Законодательная база Украины в сфере строительства и архитектуры.

Закони України

Законы Украины

Про адміністративні послуги О административных услугах
Про державну службу Про государственную службу
Про центральні органи виконавчої влади Про центральные органы исполнительной власти
Цивільний кодекс України Гражданский кодекс Украины
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс Украины об административных правонарушениях
Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности
Про архітектурну діяльність Про архитектурную деятельность
Про основи містобудування Об основах градостроительства
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности
Про регулювання містобудівної діяльності О регулировании градостроительной деятельности
Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності Об ответственности за правонарушения в сфереградостроительной деятельности
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования градостроительной деятельности
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и совершенствования градостроительного законодательства
Господарський кодекс України Хозяйственный кодекс Украины